الگوریتم پیش بینی

نرخ تنزیل

نرخ تنزیل

نرخ تنزیل فرآیند بررسی توجیه پذیری پروژه‌‌های سرمایه گذاری، همواره بر یک اصل استوار بوده است و آن مقایسه هزینه‌‌ها و درآمد‌های پیش‌بینی شده در طول ... بیشتر بخوانید