نمودارها و ابزار تحلیل Crystal Ball

نمودارها و ابزار تحلیل Crystal Ball

نمودارها و ابزار تحلیل Crystal Ball


Crystal Ball انواع گوناگونی از نمودارها و گزارش ها ارائه می دهد که در بخش های زیر معرفی شده اند:

 • نمودارهای تخمین
 • نمودارهای همپوشانی
 • نمودارهای روند
 • نمودارهای حساسیت
 • نمودارهای پراکندگی
 • نمودارهای فرض
 • نمودارهای Opt Quest
 • خارج کردن و درج داده ها

نمودارهای تخمین:

نمودارهای تخمین ابزار بنیادی برای تحلیل نتایج Crystal Ball هستند. آنها از توزیع فراوانی برای نمایش تعداد مقادیری که در آزمون در حال اتفاق افتادن هستند، می باشند. نتیجه آن، دامنه ای از مقادیر است که مقدار های ممکن را برای فرمول پیش بینی، بر اساس تعریف های فرض ورودی ارائه می کند.

می توانید از نمودارهای تخمین برای ارزیابی قطعیت به دست آوردن مقداری خاص یا دامنه ای از مقادیر تخمین زده شده استفاده کنید.

نمودارهای همپوشانی:

در این خصوص می توانید پس از تکمیل یک شبیه سازی با تخمین های مرتبط و متعدد، یک نمودار همپوشانی برای نشان دادن فراوانی داده از پیش بینی های انتخاب شده در یک مکان ایجاد کنید. سپس تفاوت ها و شباهت هایی را مقایسه کنید که در قبلا قابل دیدن نبودند.

همچنین می توان نمودار همپوشانی را به صورت دستی تنظیم نمود تا این مشخصه ها را سرعت بخشید و از نمودارهای آن برای اختصاص دادن توزیع های استاندارد به تخمین های خود استفاده نمود.

نمودارهای روند:

پس از تکمیل یک شبیه سازی با پیش بینی های متعدد و مرتبط، می توانید یک نمودار روند را برای نشان دادن دامنه قطعیت از تمام پیش بینی ها ایجاد نمایید. دامنه ها به عنوان نوارهای الگوداری نشان داده می شوند.

هر نوار نشان دهنده دامنه قطعیتی است که در آن مقادیر واقعی تخمین ها اتفاق می افتد. برای مثال نواری که 90% دامنه قطعیت را نشان می دهد بیانگر دامنه مقادیری است که در آن یک تخمین 90% احتمال رخ دادن دارد.

نکته: اگر شما داده های سری زمانی فصلی یا گردشی دارید، می توانید از تخمین زن برای تحلیل روند داده استفاده کنید.

نمودارهای حساسیت:

نمودارهای حساسیت تاثیر هر سلول فرض بر یک سلول تخمین خاص را نشان می دهد و حین یک شبیه سازی Crystal Ball  فرضیات را بر اساس ضریب حساسیت به هر سلول تخمین، اولویت بندی می کند.

نمودار حساسیت این اولویت بندی ها را به عنوان یک نمودار میله ای نمایش می دهد که نشان دهنده این است که کدام یک از فرض ها دارای بیشترین یا کمترین اهمیت در مدل هستند. سپس می توانید نمودار حساسیت را پرینت گرفته و یا آن را کپی کنید.

نکته: ابزار نمودار تورنادو راه های دیگری برای اندازه گیری و نمودار حساسیت مهیا می کند.

نمودار پراکندگی:

نمودارهای پراکندگی ضرایب، وابستگی ها و روابط دیگر را بین جفت های تخمین زده شده نشان می دهند که در نقطه مقابل هم در طراحی شده اند و می توان نمودارهای پراکندگی را مستقیما از منوی Analyze طراحی کرد.

همچنین می توان نمودار حساسیتی را ایجاد کرده و Sensitivity را انتخاب نمود، سپس نمودار فراوانی را برای ایجاد یک نمودار نشان دهنده چگونگی رابطه بین موثرترین فرض بر تخمین هدف را باز کرد.

در حالت پایه ای یک نمودار پراکندگی، حاوی یک یا چند طراحی از متغیر هدف ترسیم شده در مقابل یک سری از متغیرهای ثانویه می باشد.

هر طراحی به عنوان ابری از نقاط یا نمادهایی تراز شده در یک شبکه در داخل پنجره نمودار پراکندگی نشان داده می شود. ضرایب همبستگی دلخواه قدرت روابط را نشان می دهد.

نمودارهای فرض

نمودارهای فرض مقادیر آزمایشی (که اعداد تصادفی هستند) را برای شبیه سازی جاری که بر روی توزیع احتمال ایده آل برای فرض لایه لایه شده اند، نشان می دهد. آنها در هر دفعه که یک شبیه سازی اجرا می شود به طور اتوماتیک تولید می شوند.

نمودارهای Opt Quest

می توانید از Opt Quest که در بهینه ساز Crystal Ball شامل شده برای بهینه سازی آمار تخمینی خاص یا معیارهای ظرفیت روند با استفاده از ورودی های متغیر مهیا شده با متغیرهای تصمیم Crystal Ball استفاده کنید. نتایج بهینه سازی در نمودارهای Opt Quest نشان داده شده اند.

نمودارهای پیش بینی کننده:

نمودارهای پیش بینی کننده به منظور اجرای تخمین های سری زمانی بر مبنای داده های فصلی و غیر فصلی استفاده می شوند. لازم به ذکر است که تخمین های سری زمانی در نمودارهای پیش بینی کننده نمایش داده می شوند.

مطالعه مقاله  اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

گزارش ها:

Crystal Ball توانمندی های گزارش گری قدرتمندی دارد. در این رابطه می توان گزارش ها را به منظور در برداشتن نمودارها و داده های زیر سفارشی کرد.

 • فرض، تخمین، همپوشانی، روند، حساسیت، پراکندگی و به صورت دلخواه نمودارهای Opt Quest
 • خلاصه های تخمین، آمار، درصد ها و شمارش های فراوانی
 • پارامترهای فرض
 • متغیرهای تصمیم

گزارش ها به عنوان کارنامه برای Microsoft Excel ایجاد شده اند. می توانید گزارش را همانند هر کارنامه دیگری اصلاح، پرینت یا ذخیره کنید.

Crystal Ball

استخراج و چسباندن داده:

می توانید Analyze و سپس Extract Data را برای استخراج اطلاعات تخمین تولید شده توسط یک شبیه سازی انتخاب کنید و آن را در یک کارنامه جدید اکسل قرار دهید. می توانید این نوع ها از داده را استخراج کنید:

 • آماری
 • درصدها
 • انبار نمودارها
 • داده حساسیت
 • مقادیر آزمایشی

ابزارهای دیگر Crystal Ball:

منوی Run انواع گوناگونی از ابزار خاص برای تحلیل داده و نمایش نتایج با جزئیات بیشتر را نشان می دهد. Run را انتخاب کنید سپس برای برگزیدن از ابزارهای مورد بحث More Tools را انتخاب کنید. (در اکسل 2007 یا بعدتر، در گروه Tools گزینه More tool را از نوار Crystal Ball انتخاب کنید.)

 • تناسب دسته
 • Bootstrap
 • ماتریس رابطه ای
 • تحلیل داده
 • جدول تصمیم
 • تحلیل سناریو
 • نمودار تورنادو
 • شبیه سازی 2 بعدی
 • ابزارهای یکپارچه سازی
 • مقایسه حالت های اجرا

تناسب دسته ای:

ابزار تناسب دسته ای برای توزیع های سری داده های متعدد مناسب است. این به ایجاد فرض ها وقتی داده مبنی بر تاریخ برای متغیرهای متعدد در اختیار دارید کمک می کند. ورودی ها سطرها یا ستون های داده هستند. خروجی ها شامل فرض های مناسب سازی شده (توزیع های احتمال)، جدول آمار برازش و ضرایب همبستگی محاسبه شده از سری های داده هستند.

Bootstrap:

این ابزار نیز وابستگی یا دقت آمار ها یا درصد ها یا نمونه های دیگر داده را تخمین می زند. این ابزار فرض نمی کند که آمار یا درصد ها به طور نرمال توزیع شده باشند. ورودی اصلی، پیش بینی ای است که باید تحلیل شود. خروجی ها یک نمودار تخمین از توزیع هایی برای هر درصد یا آمار هستند.

ماتریس همبستگی:

ابزار ماتریس همبستگی ماتریسی از همبستگی هایی را بین مفروضات برای مدلسازی دقیق مستقل های بین متغیرها تعریف می کند. ورودی ها مفروضاتی برای همبستگی هستند. خروجی یک ماتریس همبستگی است که در مدل بارگذاری شده است.

تحلیل داده:

ابزار تحلیل داده، داده را مستقیما در تخمین های Crystal Ball برای تحلیل در Crystal Ball وارد می کند.

جدول تصمیم:

متغیرهای تصمیم مقادیری هستند که می توانید کنترل کنید مانند اینکه موجودی یک محصول را چقدر شارژ کنید یا چند چاه حفر کنید. جدول ابزار تصمیم فرض های متعددی را برای امتحان کردن مقادیر مختلف برای یک یا دو متغیر تصمیم اجرا می کند.

متغیرهای مورد آزمایش ورودی ها هستند. خروجی جدولی از نتایج است که می توانید با استفاده از تخمین، روند یا نمودارهای هم پوشانی آن ها را بیشتر تحلیل کنید.

اگر می خواهید مقادیر متغیرهای تصمیم را بهینه کنید تا به هدفی برسید و Opt Quest هم دارید، می توانید از آن برای یافتن راه حل ها استفاده کنید.

تحلیل سناریو:

ابزار تحلیل سناریو یک شبیه سازی اجرا می کند و سپس تمامی مقادیر حاصل تخمین مورد نظر را با مقادیر مفروضات همبستگی تطبیق می دهد. سپس می توانید ببینید چه ترکیبی از مقادیر فرض نتیجه خاصی می دهد. ورودی تخمینی است که باید تحلیل شود. خروجی جدولی از تمام مقادیر تخمین هستند که با مقدار همبستگی هر فرض مطابق شده است.

نمودار تورنادو:

ابزار نمودار تورنادو ورودی متغیر هر مدل را هر بار به طور مستقل برای هر تخمین هدف اندازه گیری می کند. ورودی ها تخمین هدف هستند و در مقابل برای آزمایش فرض ها، متغیرهای تصمیم و سلول های درصد قرار دارند.

خروجی یک نمودار تورنادو است که حساسیت متغیرها را با استفاده از نوار محدوده، یا یک نمودار عنکبوتی که در آن حساست متغیرها با خطوط شیب دار نشان داده می شوند، نمایش می دهد.

شبیه سازی دو بعدی:

ابزار شبیه سازی دو بعدی به تعیین اینکه چه مقدار از واریانس در مدل توسط عدم قطعیت و چقدر از آن توسط گوناگونی به وجود آمده است کمک می کند. ورودی ها تخمین هدف و مفروضات تحلیل هستند.

مطالعه مقاله  انواع توابع مالی

خروجی یک جدول است که شامل میانگین های داده ها، مقادیر مفروض عدم قطعیت و آمارهایی است که شامل درصدهای توزیع تخمین برای هر شبیه سازی می شود. نتایج روی یک نمودار همپوشانی و یک نمودار روند نشان داده می شوند.

ابزارهای یکپارچه سازی:

ابزارهای دلخواه یکپارچه سازی Crystal Ball EPM را با سرمایه گذاری استراتژیک هیپریون Oracle، تدوین ادغامی و کاربردهای مدیریتی اجرایی سازمانی دیگر با استفاده از تنظیم اولیه سرمایه گذاری استراتژیک و Oracle Hyperion Smart View برای Office به هم ربط می دهد.

ابزار سرمایه گذاری استراتژیک کارنامه ای از اطلاعات مالی استراتژیک می دهد که بعدها توسط Crystal Ball می توانند تحلیل شوند. ابزار مدیریت عملکرد سازمانی به برنامه های کاربردی مدیریت عملکرد سازمانی Oracle  مانند Oracle Essbase که از دیدگاه هوشمند استفاده می کند متصل است تا بتوانید شبیه سازی Crystal Ball را روی داده در پایگاه داده اصلی اجرا کنید.

تنها در صورتی که Strategic Finance و Crystal Ball EPM داشته باشید ابزارهای یکپارچه سازی در دسترس هستند. آنها در راهنمای یکپارچه سازی مدیریت عملکرد سازمانی Oracle Crystal Ball توضیح داده شده اند و پوشه راهنمایی که بعد از شروع راه اندازی سریع Strategic Finance در دسترس می باشد.

مقایسه حالت های اجرا:

اگر بهینه ساز تصمیم Crystal Ball دارید که شامل ویژگی سرعت حداکثری است می توانید از گزینه مقایسه حالت های اجرا برای مقایسه کردن زمان اجرا در سرعت نرمال و سرعت حداکثر استفاده کنید.

ویژگی های ظرفیت روند:

اگر از روش شناسی های کیفی شش سیگما یا دیگر روش ها استفاده می کنید ویژگی های ظرفیت روند Crystal Ball می تواند به شما برای بهبود کیفیت در سازمان کمک کند.

تحلیل روند با پیش بینی گر:

می توانید از پیش بینی گرها برای طراحی روندها در داده های سری زمانی مانند روندهای فصلی استفاده کنید. همچنین می توانید تحلیل رگرسیونی بر داده زمانی مرتبط اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره پیش بینی گر راهنمای کاربر پیش بینی گر Oracle Crystal Ball را ببینید.

بهینه سازی مقادیر متغیرهای تصمیم با Opt Quest:

متغیرهای تصمیم متغیرهایی هستند که می توانید کنترلشان کنید، مثل قیمت گذاری محصول یا سطوح سرمایه گذاری. اگر شما Opt Quest دارید، یک ویژگی در دسترس در بهینه ساز تصمیم Crystal Ball، می توانید از آن برای پیدا کردن بهترین قیمت برای متغیرهای تصمیم استفاده کنید تا بهترین خروجی را بدست آورید.

برای مثال می توانید بهینه ترین ترکیب سرمایه گذاری که احتمال بازگشت یک رتبه بالاتر از یک آستانه خاص را بیشینه می کند.

گام هایی برای استفاده از Crystal Ball:

این گام های عمومی را برای ایجاد و تفسیر شبیه سازی ها با Crystal Ball دنبال کنید.

 1. یک مدل صفحه گسترده در فرمت اکسل با سلول های داده و فرمول بسازید که ارائه دهنده موقعیت برای تحلیل باشد.
 2. Crystal Ball را باز کنید.
 3. یک مدل صفحه گسترده را بارگذاری کنید.
 4. با استفاده از Crystal Ball سلول های فرض و سلول های تخمین را تعریف کنید. اگر برای موقعیت مناسب است همچنین می توانید سلول های متغیرهای تصمیم را نیز تعریف کنید.
 5. اولویت های اجرا را برای اجرای شبیه سازی ببینید.
 6. شبیه سازی را اجرا کنید.
 7. نتایج را تحلیل کنید.
 8. در صورت موجود بودن استفاده از Predictor و Opt Quest را برای تحلیل بیشتر در نظر بگیرید.
 9. از منابع موجود بسیاری که برای کمک به بهترین استفاده از Crystal Ball است استفاده کنید.

باز کردن و بستن Crystal Ball:

می توانید Crystal Ball را به صورت دستی باز کنید یا می توانید آن را طوری تنظیم کنید که با باز کردن اکسل شروع به کار کند.

باز کردن Crystal Ball به صورت دستی:

برای شروع کردن Crystal Ball به صورت دستی در ویندوز Start سپس All Programs و سپس Oracle Crystal Ball و پس از آن Crystal Ball را انتخاب کنید.

اکسل همراه با نوار ابزار و منو های Crystal Ball باز می شود. اگر وقتی از دستور را اجرا می کنید اکسل باز باشد، Crystal Ball نمونه ای جدید از اکسل را باز می کند.

مطالعه مقاله  حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

برای تنظیم Crystal Ball به حالتی که هر دفعه با باز کردن اکسل به طور اتوماتیک باز شود:

 1. در پنجره ویندوز مسیر زیر را بروید:

Start => All Programs => Oracle Crystal Ball => Application Manager

 1. تیک گزینه زیر را فعال کنید:

Automatically Lunch Crystal Ball When Microsoft Excel Starts.

 1. OK را بزنید.

نکته: وقتی اکسل باز باشد با استفاده از Excel Add-ins Manager می توانید Crystal Ball را باز و بسته کنید. برای دیدن دستورالعمل ها بخش راهنمای کاربر را ببینید.(Oracle Crystal Ball Installation and Licensing Guide.)

صفحه خوش آمدگویی Crystal Ball:

اولین باری که Crystal Ball را باز می کنید صفحه خوش آمدگویی باز می شود. بسته به نسخه Crystal Ball و خصوصیات مجوز و اینکه نسخه خریداری شده را استفاده می کنید یا نسخه آزمایشی، ممکن است ظاهر صفحه از آنچه در تصویر زیر آمده متفاوت باشد.

صفحه خوش آمدگویی Crystal Ball:

با استفاده از صفحه خوش آمدید می توانید:

 • با توجه به نوع استفادتان از Crystal Ball اولویت هایتان را تنظیم کنید.
 • اولویت های دسترسی را فعال کنید. (فعالسازی و حالت دسترسی استفاده)
 • وبسایت را ببینید
 • صفحه Oracle Technology Network را نمایش دهید، که در آن می توانید برنامه ها و اسناد را دانلود کنید.
 • اسناد Crystal Ball را به صورت آنلاین و با فرمت HTML نمایش دهید.
 • دستورالعمل ها مجوز Crystal Ball را ببینید
 • توضیحات باز کردن پوشه های کارنامه را ببینید
 • راه نمای مثال های Oracle Crystal Ball را نمایش دهید و کارنامه های نمونه را باز کنید.

نکته: برای اطلاع درباره نوع برنامه اولیه و تنظیمات دسترسی روی دکمه؟ را کلیک کنید.

بستن Crystal Ball:

برای بستن Crystal Ball یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

1_ در نوار وظایف ویندوز روی آیکون Crystal Ball راست کلیک کنید و Close را انتخاب کنید یا اکسل را ببندید.

اگر می خواهید، می توانید Run را انتخاب کنید، سپس شبیه سازی را تنظیم مجدد کنید تا مدل تنظیم مجدد شود سپس File را انتخاب کنید و Save را برای ذخیره آن قبل از بستن Crystal Ball انتخاب کنید.

منوهای Crystal Ball:

وقتی Crystal Ball را با اکسل بارگذاری می کنید، منوهای جدیدی در نوار منوهای اکسل نمایش داده می شوند:

Define: حاوی دستوراتی است که فرض، متغیرهای تصمیم و سلول های تخمین را تعریف و انتخاب می کنند؛ عملیات کپی، چسباندن و پاک کردن داده در Crystal Ball را اجرا می کنند و اولویت های سلول ها را تنظیم می کنند.

Run: حاوی دستورات شروع، توقف، تنظیم مجدد و تک مرحله در شبیه سازی ها، فریز کردن متغیرها، شروع ابزار Crystal Ball و پیش بینی گر اگر Opt Quest در دسترس باشد و اولویت های تنظیمات اجرا می باشد.

Analyze: حاوی دستوراتی است که نمودار ها و گزارش های گوناگونی را ایجاد می کند، داده استخراج می کند و نتایج را ذخیره یا بازیابی می کند.

نکته: اگر Crystal Ball را در اکسل 2007 یا بعدتر استفاده می کنید، یک منوی تکی Crystal Ball و سپس یک روبان را بجای نوار ابزار می بینید.

نوار ابزار Crystal Ball:

در راستای کمک به شما برای تنظیم مدل های صفحه گسترده و اجرای شبیه سازی، Crystal Ball یک نوار سفارشی دارد که دسترسی به نمونه را برای عمده دستورات پر تکرار منو مهیا می کند.

ابزارهای داخل سه گروه اول از منوی تعریف هستند. ابزار های دو گروه بعدی از منوی اجرا هستند. باقی گروه های ابزارها برای ایجاد نمودارها، اجرای ابزارهای Opt quest و پیش بینی گر (اگر برای شما موجود باشد)، ایجاد گزارش ها و استحراج داده از نتایج و نمایش راهنمای آنلاین Crystal Ball می باشند. وقتی به آیکون یک ابزار اشره می کنید، راهنمای ابزار نشان داده شده و آن را می شناسد.

برای نمایش یا پنهان کردن نوار Crystal Ball در صفحه کنونی مسیر زیر را دنبال کنید:

View => Toolbar => Crystal Ball

نکته: اگر از Crystal Ball در اکسل 2007 یا بعدتر استفاده می کنید، یک روبان تکی به جای نوار ابزار می بینید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله محاسبه اقساط وام بانکی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

جهت بهره مندی از تمامی خدمات طرح توجیهی با شماره 09371639243 تماس بگیرید.

مقالات تحلیل داده

(Crystal Ball)استراتژیاقتصاداقتصاد داده محورالگوریتم پیش بینیامکان سنجیبازار مالیشبیه سازی Monte Carlo و Crystal Ballطرح توجیهیمدلسازی و تحلیل ریسک با استفاده از Crystal Ballنرم افزار (Crystal Ball)نسبت های مالینمودارها و ابزار تحلیل Crystal Ball

Pid__irAuthor posts

پیشگامان توسعه بینهایت با بیش از چند دهه تجربه، متخصص در ارائه انواع طرح های توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) با استفاده از بروز ترین نرم افزار های داده کاوی و بر پایه اقتصاد داده محور و تحلیل داده های کلان، آماده هوشمند سازی و تحلیل کسب و کارهای شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×